Handvest Vrouwen.net

| Achtergrond | Doelstelling Vrouwen.net nader bekeken | Organisatievorm | Driepuntsprogramma voor 1998 |

Vrouwen.net is een platform voor Nederlandstalige vrouwenorganisaties die gebruik (willen) maken van nieuwe media en informatietechnologie met als doel:

a. het vergroten van de toegang tot informatie en meer bekendheid geven aan informatie die voor vrouwen van belang is.
b. samenwerking te stimuleren en communicatie te faciliteren tussen vrouwenorganisaties.

Achtergrond

Het initiatief voor Vrouwen.net werd genomen naar aanleiding van de positieve reacties op de computernetwerk-activiteiten zoals die werden ontplooid tijdens de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995.

Deze activiteiten vonden plaats in het kader van het "Womens Network Support Programme" van APC, de "Association for Progressive Communications". Deze associatie op verenigingsbasis is een wereldwijd samenwerkingsverband van progressieve on-line gemeenschappen en/of internet-providers. De Nederlandse vertegenwoordiger van APC is Antenna; Antenna is tevens de thuisbasis (Internetprovider) van Vrouwen.net.

In het " Platform for Action", het slotdocument van de vierde VN- Wereldvrouwenconferentie wordt in het hoofdstuk " media" expliciet de nadruk gelegd op vergroting van de toegang voor vrouwen tot nieuwe media en informatietechnologie.

Toegang tot informatie en communicatie-media is essentieel in een maatschappij waar geldt dat kennis en communicatie macht is.

Voor vrouwenorganisaties geldt bovendien dat zij de mogelijkheden van de nieuwe media kunnen gebruiken om hun eigen doelstellingen te realiseren.

Doelstelling Vrouwen.net nader bekeken

a. Het verspreiden van informatie en meer bekendheid geven aan informatie die voor vrouwen van belang is betekent o.a.: b. Samenwerking te stimuleren en communicatie te faciliteren tussen vrouwenorganisaties.

Organisatievorm

Vrouwen.net als samenwerkingsverband kent drie groepen:
A. Stuurgroep
B. Deelnemers (vrouwenorganisaties)
C. Accounts (zowel individuele vrouwen als vrouwenorganisaties)

A. De stuurgroep bestaat uit actieve deelnemers en Antenna, en komt minstens vier keer per jaar bij elkaar: zij formuleert het beleid, en waarborgt de voortgang van vrouwen.net en de uitvoering van het programma. Zij verzorgtjaarlijks een IRL-bijeenkomst voor deelnemers en accounts. De secretariaatsfunctie, het voorzitterschap en het beheren van de penningen worden door leden van de stuurgroep vorm gegeven.
B. De deelnemers van Vrouwen.net onderschrijven de doelstellingen van Vrouwen.net en geven hieraan vorm doordat: a: hun web-site terug te vinden is bij Vrouwen.net (ongeacht welke provider zij hebben) en b. zij op hun web site m.b.v. een hyperlink zichtbaar maken dat zij, als organisatie, aan Vrouwen.net gelieerd zijn.
C. Accounts: dit zijn degenen die een e-mail adres hebben dat eindigt op @vrouwen.net. Zij betalen mede om toegang te hebben tot APC-nieuwsgroepen.

Driepuntsprogramma voor 1998

Om Vrouwen.net uit te bouwen op boven aangegeven wijze is het van belang om:
1. Vrouwen.net te verbreden; zowel kwa draagvlak als kwa aanbod van informatie en communicatie: 2. Vrouwen.net te verdiepen; Vrouwen.net als vindplaats uitbouwen. Er dient structurele aandacht te komen voor:
3. Professionalisering: het verbeteren van de werkwijze tot nu toe, ook nodig om verbreding en verdieping vorm te geven.

oktober 1997
Stuurgroep Vrouwen.net
IIAV (Evelien Rijsbosch, e-mail:rijsbosch@iiav.nl)
Arachne (Ellen Verpoorten, e-mail: ellen@arachne.nl)
WEP-I (Ilse Rijk, Inez Orobio da Costa, e-mail: wepi@nedernet.nl)
Emancipatiebureau Gelderland (Brigitte Theeuwen, e-mail brigitte@vrouwen.net)